OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - informační memorandum

Informace pro fyzické osoby (subjekty údajů) o zpracování osobních údajů

 

 1. Správce osobních údajů

Delta Pharm&Medic s.r.o., IČ 05090083, Komenského 265/5, Hradec Králové, 500 03, Česká republika, e-mail: info@deltapm.cz , www.deltapm.cz  

 

 1. Kontaktní místo pro ohlašování incidentů zabezpečení osobních údajů:

Delta Pharm&Medic s.r.o., IČ 05090083, Komenského 264/5, Hradec Králové, 500 03, Česká republika, e-mail: info@deltapm.cz , www.deltapm.cz    

 

 1. Právní titul a Účel zpracování osobních údajů

Právní titul:

 • splnění právní povinnosti
 • splnění smlouvy
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů
 • plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 • oprávněné zájmy správce, kromě případů, kdy mají přednost zájmy subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
 • souhlas subjektu údajů

 

Účel zpracování: emailové dotazy do emailových schránek společnosti Delta Pharm&Medic s.r.o.

 

Upozornění: Správci doručená osobní data zájemců o služby, k nimž není připojený souhlas se zpracováním, nemůže správce přijmout a jsou skartována nebo vymazána ihned po doručení bez nahlédnutí do nich.

 

 1. Doba zpracování a uložení osobních údajů
  • na dobu: 24 měsíců

 

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno/a, příjmení, titul/y, trvalé bydliště, případně přechodné bydliště, e-mail, telefon.

 

  

 1. Zásady zpracování a uložení osobních údajů

 

Správce zpracovává a ukládá osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů) podle následujících zásad:

 • Odpovědnost
  • Správce a zaměstnanci zajišťují soulad procesů zpracování osobních údajů a komunikaci se subjekty údajů podle zásad ochrany údajů uvedené v Nařízení, dodržují vnitřní předpisy, postupy a závazná pravidla ochrany údajů
 • Zákonnost, korektnost, transparentnost
  • Správce a zaměstnanci jsou povinni od subjektů údajů přijímat a zpracovávat osobní údaje pouze zákonným, korektním a transparentním způsobem.
  • Správce zpracovává a ukládá osobní údaje pouze z následujících povolených právních titulů:
   • splnění právní povinnosti
   • splnění smlouvy
   • ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů
   • plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
   • oprávněné zájmy správce, kromě případů, kdy mají přednost zájmy subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
   • souhlas subjektu údajů (tento správce vyžaduje, pokud neexistují výše uvedené právní důvody shromažďování a zpracování osobních údajů
  • Informace jsou subjektům údajů poskytovány podle formy jejich žádosti: na žádost v elektronické formě (e-mail) bude odpovězeno v elektronické formě (pokud SÚ nepožádá jinak) apod.
  • Pokud SÚ žádá o příliš velké množství informací, má odpovědný zaměstnanec právo požádat o upřesnění žádosti.
  • V případě opakovaných žádostí má správce právo žádat přiměřený administrativní poplatek.
 • Ochrana soukromí subjektů údajů
  • Ochrana soukromí subjektů údajů (tj. dodržování všech zásad ochrany údajů podle Nařízení) je pro správce a zaměstnance nejdůležitější zásadou zpracování osobních údajů
 • Účelové omezení
  • Správce zpracovává a ukládá osobní údaje pouze ke stanovenému účelu, o kterém je subjekt údajů informován a souhlasil s ním.
  • Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.
 • Minimalizace údajů
  • Správce a zaměstnanci jsou povinni od subjektů údajů požadovat a zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou pro daný účel zpracování nezbytné, tzn. minimalizovat jejich množství
 • Přesnost
  • Správce a zaměstnanci zpracovávají osobní údaje přesně a snaží se je udržovat v aktuální formě podle informací subjektů údajů
 • Omezení uložení (doba)
  • Správce zpracovává a ukládá pouze nezbytné množství osobních údajů v nezbytném rozsahu, po nezbytnou dobu. Po skončení doby zpracování a uložení osobních údajů, na kterou subjekty údajů poskytli správci souhlas, jsou tyto z elektronických úložišť automaticky vymazány, nebo listiny skartovány.
 • Integrita a důvěrnost
  • Správce a zaměstnanci dodržují zásady otevřenosti, čestnosti a transparentnosti ve věcech komunikace a jednání se subjekty údajů a zpracování jejich osobních údajů a zacházejí s nimi jako s důvěrnými informacemi
 • Bezpečnost zpracování a uložení osobních údajů
  • Správce a zaměstnanci zpracovávají a ukládají osobní údaje s maximálním ohledem a důrazem na jejich bezpečnost a minimalizaci rizik pomocí organizačních, systémových a technických opatření. Pro případná zbytková rizika správce přijal a nastavil procesy k jejich včasné identifikaci a zamezení. Elektronické zpracování a uložení osobních údajů probíhá pouze na technických prostředcích chráněných šiframi. Listinné osobní údaje správce ukládá v uzamykatelných skříních. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pověřenými a poučenými zaměstnanci.

 

 1. Práva Subjektů údajů

 Fyzická osoba jako subjekt údajů má tato práva:

 • Právo být informován o zpracování svých osobních údajů (dále OÚ)
  • Subjekt údajů má právo na informaci od správce, které osobní údaje o něm správce má uložené a zpracovává
  • Správce je povinen poskytnout informace (odpovědět) subjektu údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce
  • Pro poskytnutí jakékoli informace má správce právo požadovat od subjektu údajů potvrzení totožnosti průkazným způsobem
  • Při nedůvodných nebo nepřiměřených žádostech má správce právo požadovat přiměřený poplatek (případně žádost odmítnout). První odpověď však musí poskytnout zdarma.
  • Správce však není povinen poskytnout informace v případech, kdy subjekt údajů již uvedené informace má, nebo kdy zaznamenání či zpřístupnění osobních údajů je výslovně stanoveno právními předpisy, nebo kdy poskytnutí těchto informací subjektu údajů není možné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Poskytnutí informací by mohlo vyžadovat neúměrné úsilí zejména tehdy, je-li zpracování prováděno pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. V tomto ohledu by se mělo přihlédnout k počtu subjektů údajů, ke stáří osobních údajů a k přijatým vhodným zárukám.
  • Subjekt údajů má právo na informaci, jestliže jsou jeho osobní údaje zpracovávány společnými správci a na informace o podstatných prvcích ujednání mezi jednotlivými správci, zejména týkajících se výkonu jeho práv a zabezpečení údajů. Bez ohledu na podmínky ujednání mezi správci může subjekt údajů vykonávat svá práva u každého ze správců i vůči každému z nich jednotlivě.
 • Právo na přístup ke svým OÚ
  • Subjekt údajů má právo vědět, které osobní údaje o něm správce má uložené a zpracovává a má právo do nich nahlédnout a získat jejich kopii.
  • Při opakovaných nebo nepřiměřených žádostech o kopii má správce právo požadovat přiměřený poplatek. První kopii však musí poskytnout zdarma.
 • Právo na opravu
  • Subjekt údajů má právo žádat správce o opravu svých chybných nebo zastaralých údajů a o jejich aktualizaci
 • Právo na výmaz (Nařízení str.12, odst.65-66; s.14, odst.73; čl.4, odst.2, čl.17, 19)
  • Subjekt údajů má právo žádat správce o vymazání, nebo skartování všech nebo části svých osobních údajů ze všech databází správce a jeho zpracovatelů
  • Správce je povinen vymazat údaje bez zbytečného odkladu
  • Povinnost vymazat OÚ je v těchto případech:
   1. Subjekt údajů odvolal souhlas (a správce nedisponuje jiným právním důvodem k uchování a zpracování)
   2. Subjekt údajů vznesl oprávněnou námitku proti zpracování
   3. Údaje byly zpracovány protiprávně
   4. Údaje jsou nadále nepotřebné (pominul účel zpracování)
   5. Výmaz ze zákona
   6. V souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (děti)
   7. Výjimky z práva Subjekt údajů na výmaz:
    • povinnost uchování OÚ ze zákona, archivace, veřejný zájem, obhajoba právních nároků, svoboda projevu a informace
 • Pokud správce zveřejnil OÚ se souhlasem subjekt údajů a subjekt údajů žádá o výmaz, správce je povinen
  1. Učinit přiměřené kroky a přijmout technická opatření a informovat další správce a zpracovatele o žádosti subjektu údajů jeho OÚ vymazat
  2. To se týká všech odkazů, kopií a replikací daných OÚ
 • Právo na omezení zpracování OÚ v rozsahu a čase (Nařízení s.13, odst.67; s.14, odst.73; čl.4, odst.2,3; čl.5, odst.1; čl.18,19,23)
  • Subjekt údajů má právo žádat správce o omezení uložení nebo zpracování svých OÚ na určitou dobu nebo v určitém rozsahu obsahu (tzn. jejich množství, kategorií, položek atp.)
  • Správce omezí zpracování v případech, kdy:
   1. o to subjekt údajů požádá
   2. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování
   3. subjekt údajů podá informaci o nepřesnosti OÚ (omezí se na dobu nezbytnou k ověření a nápravě)
   4. zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz, ale žádá pouze o omezení zpracování
   5. pominuly účely zpracování, ale subjekt údajů osobní údaje požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • Postup správce přeruší procesy zpracovávání podle těchto podmínek:
   1. může mít dané OÚ pouze uložené
   2. musí přesunout OÚ do jiného chráněného systému/databáze
   3. znepřístupní OÚ uživatelům/dalším správcům/zpracovatelům
   4. jiné zpracování OÚ (pokud existuje) bude správce provádět pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu výkonu nebo obhajoby právních nároků správce, nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, z důvodu důležitého veřejného zájmu
  • Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, bude správcem předem upozorněn na to, že omezení zpracování bude zrušeno.
  • Právo na přenos OÚ k jinému správci (Nařízení s.13, odst.38; s.21, odst.113; s.130, odst.166; čl.4, odst.2; čl.20)
   • Subjekt údajů má právo žádat správce o přenesení svých OÚ k jinému správci v elektronické strojově čitelné formě, pokud je to technicky proveditelné
   • Práva o svobody jiných osob nesmí být při přenosu nepříznivě dotčena
   • Právo na přenos OÚ se týká se situace, kdy:
    1. zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů
    2. je nezbytné k plnění smlouvy a
    3. pokud se zpracování provádí automatizovaně
   • Správce je povinen poskytnout OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
  • Právo na vznesení námitky (s.13, odst.69-70; s.14, odst.73; čl.4, odst.24; čl.21)
   • Subjekt údajů má právo vznést ke zpracování a uložení svých OÚ jakoukoli námitku
   • Jedná se zvláště o případy/situace, kdy subjekt údajů neměl možnost ovlivnit zpracování OÚ (např. správce koná ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo zpracování OÚ je oprávněným zájmem správce atd.)
   • Po obdržení námitky správce přeruší zpracování, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy subjektu údajů, nebo určí/specifikuje účel a jeho výkon, nebo své oprávněné právní nároky
   • V případě námitky proti profilování OÚ nebo používání OÚ pro přímý marketing, správce ukončí dané zpracování, nebo ukončí přímý marketing a vymaže OÚ ze svých databází
  • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí (Nařízení s.3, odst.15; s.14. odst.71; čl.2, odst.1; čl.21,22; čl.35, odst.3)
   • Subjekt údajů má právo nebýt předmětem výhradně automatizovaných (strojových) rozhodnutí a profilování (třídění podle určitých kritérií), které by o něm nebo jeho svobodách a právech automaticky rozhodovaly bez ohledu na jeho individuální situaci a bez posouzení odpovědným zaměstnancem správce nebo zpracovatele
   • Týká se rozhodnutí správce o subjektu údajů, které:
   • má pro subjekt údajů právní nebo obdobné jiné účinky,
   • je založeno výhradně na profilování, které je založeno na automatizovaném rozhodování o individuálních SÚ
  • V případě, že je použito automatizované rozhodování, včetně profilování, má subjekt údajů právo na informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro něj. Správce Havlík & Stejskal s.r.o. však takové zpracování nepoužívá.
  • Automatizované rozhodování a profilování je možné, pouze pokud je a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; b) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo c) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
  • Právo kdykoli svůj souhlas odvolat
   • Subjekt údajů má právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním svých OÚ odvolat. Správce vymaže jeho OÚ ze všech svých databází.
  • Právo na stížnost
   • Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování nebo uložení svých OÚ správci nebo dozorovému úřadu.

Další popis práv subjektů údajů viz níže seznam odkazů na jednotlivé články Nařízení.

Agendu stížností řeší v textu Nařízení tyto části: str.22, odst.122; str.24, odst.131, 132; str.25, odst.141, str.26, odst.142; čl.57, odst.2; čl.77; čl.80, odst.2.

S agendou stížností mohou podle meritu věci souviset i další části Nařízení.

 

Agendu práv subjektů údajů řeší v textu Nařízení tyto části: str.3, odst.11; str.7, odst.39, 40; str.8, odst.41, 42 str.9, odst.47 a 49; str.12, odst.63; sgtr.12, odst.65; str.13, odst.66-70; str.14, odst.73 a 74; str.15, odst.79; str.28, odst.154; str.30, odst.166, čl.1, odst.2; čl.7, odst.1; čl.12 a 13; čl.14 až 21; čl.34; čl.77 až 82.

S agendou práv subjektů údajů mohou podle podstaty věci souviset i další části Nařízení.

 

 1. Prohlášení správce

Cílem správce je zajistit bezpečnou úroveň ochrany osobních údajů, zajistit práva subjektů údajů (tj. soukromých fyzických osob) a předcházet bezpečnostním incidentům. Správce pro své zaměstnance stanovil organizační a bezpečnostní zásady chování a povinnosti při zpracování osobních údajů, které umožňují jejich zákonné a bezpečné zpracování, a přijal pokročilá organizační, systémová a technická opatření. Zásadou správce je rovnocenný přístup k subjektům údajů a uplatňování jejich práv.

 

 1. Zdroje podrobných informací
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EP 2016/679
 • Pokyny k souhlasu podle Nařízení 2016/679
 • Pokyny k transparentnosti podle Nařízení 2016/679
 • Sdělení ÚOOÚ k přístupu založenému na riziku_2017
 • Směrnice EU k soukromí a elektronickým komunikacím
 • Trestně právní směrnice k GDPR
 • Vodítka k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování
 • Vodítka k ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Nařízení 2016/679
 • Vodítka k posouzení vlivu
 • Vodítka k pověřencům
 • Vodítka k přenositelnosti
 • Vodítka k uplatnění a stanovení správních pokut pro účely Nařízení 2016/679
 • Vodítka k určení vedoucího dozorového úřadu
 • Vodítka WP29 k výkladu GDPR DPIA

 

Další informace týkající se zpracování, uložení, výkonu práv ochrany osobních údajů a svobod je možné získat od správce osobních údajů na emailové adrese:  info@deltapm.cz

Dne 25.5.2018   v Hradci Králové   Delta Pharm&Medic s.r.o.

=============================================================================

Základy zpracování osobních údajů pro zákazníky podle GDPR

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky dle GDPR („Zásady“) vydaných společností Delta Pharm&Medic s.r.o., se sídlem  Komenského 264/5, IČ 05090083, Hradec Králové, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. C 37142 (dále „Společnost“), je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje (dále také „údaje“) Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při návštěvách internetových stránek provozovaných Společností a o kontaktech s potenciálními zákazníky. Dále je v Zásadách uvedeno, k jakým účelům a jak dlouho Společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informace o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou účinné od 25.05.2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („Nařízení“ nebo „GDPR“), za účelem zajištění informační povinnosti Společnosti jako správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Společnosti, uživatelů služeb Společnosti, zájemců o zboží Společnosti a návštěvníků internetových stránek provozovaných Společností, a to vždy v rozsahu ochrany osobních údajů dle GDPR odpovídajícím jejich postavení vůči Společnosti.

Níže uvádíme přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace jsou dostupné na stránkách www.deltapm.cz, v sekci týkající se ochrany osobních údajů.

1.    Kdo zpracovává Vaše údaje? 

Osobní údaje zpracovává společnost Delta Pharm&Medic s.r.o., se sídlem Komenského 264/5, IČ 05090083, Hradec Králové, jako správce osobních údajů dle GDPR, a to podle následujících podmínek.

2.    Co je osobní údaj?

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Nakládání s takovými údaji může být vzhledem k právu na soukromí omezováno, přičemž ochrana osobních údajů je upravena GDPR.

3.    Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o naše produkty a jejich nákupem (např. v rámci registrace, objednávky či udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů a udělením souhlasu se zasíláním informací o novinkách a akčních nabídkách atd.), resp. uzavření smlouvy o koupi zboží.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci a/nebo při zakoupení zboží:

 • Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

 

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy; jedná se zejména o:

 

 1. email;
 2. jméno a příjmení;
 3. telefon;
 4. kontaktní a/nebo doručovací adresa;
 5. další údaje Vámi dobrovolně uvedené v emailu
 • Další údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby

 

 1. IP adresa;
 2. soubory cookies (v případě online služeb);
 3. záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Společností, získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Záznamy jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Společností a pro internetovou reklamu;
 4. případně jiný online identifikátor.

 

4.    Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností);
 • vymáhání pohledávek za zákazníky jako kupujícími a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem Společnosti);
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem Společnosti);

 

5.    Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Společnosti a ochranu oprávněných zájmů Společnosti je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné plnění povinností Společnosti vůči zákazníkům zajistit. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zde používáme právní titul plynutí ze smlouvy pro zpracování osobních údajů.

 

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

 

 • Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

 

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Společnost s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu údaje, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení a zasíláním informací o produktech, novinkách a akčních nabídkách Společnosti. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných Společností, jsou s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies Společnosti, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. Odhlášení z přijímání zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem na adresu: info@deltapm.cz  

 

 • Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Společností

 

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Společností, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Společnosti, provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány a pro účely internetové reklamy Společnosti.

6.    Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit webové stránky uživatelským preferencím. Soubory cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových stránkách Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány).

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit náš určitý produkt.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat.

 

Více informací o druzích cookies a jejich užití v našich službách najdete na www.deltapm.cz

7. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup ?

Společnosti při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak.

Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které Vám doručují kupované zboží, tištěné propagační materiály, či dárky v rámci marketingových akcí;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí;
 • inkasní agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

8.    Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 24 měsíců, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zároveň Vás však upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Vámi objednaných produktů, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

9.    Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 

 • poskytnutí produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Společností);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

 

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

10.         Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale také např. na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů, uvádíme výše.

11.         Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

V této souvislosti Vás nicméně ujišťujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používáme taková bezpečností opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a přístupové údaje v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte, prosím, vždy na paměti, že e-maily nemusí být šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

12.       Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím emailové zprávy na adresu: info@deltapm.cz . Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

13.         Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožňuje Vám poskytovat naše produkty a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše produkty již nebudeme schopni poskytovat v plném rozsahu. Není však samozřejmě Vaší povinností naše bezplatné služby využívat. 

14.         Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo na informace;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo nepřesné osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na oznámení opravy, výmazu či omezení zpracování;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v GDPR po nabytí jeho účinnosti.

15.         Co znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám přestaneme zasílat.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

16.         Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů využijte prosím e-mailu info@deltapm.cz .

 

V této souvislosti Vás musíme upozornit, že můžeme požadovat, abyste nám věrohodným  způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si ověřili Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

  

Delta Pharm&Medic s.r.o.

25.05.2018

=======================================================================

Zásady používání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše stránky využívají pro svoji činnost za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb tzv. cookies.

Co jsou soubory cookies:

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Typy používaných cookies:

Nastavení

Tyto cookies v sobě nesou informaci o aktuálním nastavení webu. Pokud webová stránka podporuje personalizaci, např. zvětšení textu, změnu barev a další, budou tyto informace uložené v těchto cookies.

Zabezpečení

Pokud webová stránka podporuje přihlašování uživatelů, soubory cookie zabezpečení používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

Procesy

Soubory cookie procesů umožňují webům poskytovat služby, které návštěvníci očekávají, například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookie web nebude fungovat správně.

Stav relace

Jedná se o shromažďování údajů o chování návštěvníků. Může se jednat například o informace o tom, jaké stránky uživatelé navštěvují nejčastěji nebo zda se jim na některých stránkách nezobrazují chyby. Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat služby a uživatelské prostředí na webu.

Analytické cookies

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor __ga.

Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze službu Google Analytics společně s reklamními souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Rozšíření, sociální pluginy, systémy třetích stran

Webová prezentace může využívat rozšíření, tzv. sociální pluginy (např. Facebook tlačíko "Líbí se mi", seznam tweetů Twitter, apod.) a nebo systémy třetích stran, jako např. výše popsaný Google Analytics. Za konkrétní podobu, množství a účel souborů cookies uložených do vašeho prohlížeče od poskytovatelů třetích stran zodpovídá výhradně poskytoval této služby / těchto služeb.

Jak odmítnout používání souborů cookies

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

 

Delta Pharm&Medic s.r.o.

12.10.2022